วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิชา การโปรแกรมเว็บ 1

แบบฝึกหัด บทที่1
ตอนที่1
1.อินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกสั้นๆว่าอย่างไร คืออะไร
***อินเทอรืเน็ต เรียกสั้นๆว่า เน็ตคือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องเข้าด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายไร้พรมแดนใช้โครงสร้างระบบสื่อสาร โทรคมนาคมเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
2.ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตมีลักษณะะอย่างไร
***อินเทอร์เน็ตอยู่ในลักษณะ ไคลเอนท์-เซิร์ฟเวอร์ คือ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอรืคือเครื่องแม่ข่าย
หรือให้บริการกับเครื่องที่เป็นไคลเอนท์ คือ เครื่องลูกข่ายคือผู้ขอใช้บริการมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา
3.ไคลเอนท์-เซิร์ฟเวอร์”(Client-Server)คืออะไร
***มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นเซิฟเวอรืคือเครื่องแม่ข่าย
4.ชื่อที่อยุ่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในอินเตอร์เน็ตเรียกกันว่าอย่างไรพร้อมยกตัวอย่าง
***ไอพี แอดเดรส”(IP Address)
5.บอกประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตที่มีต่อเยาชนไทยในปัจจุบัน
***1.การรับ-สัง จดหมายผ่านอินเทอร์เน็ต
        2.ใช้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ใช้ค้นคว้าข่าวสารได้ทั่วโลก
        3.ซื้อสินค้า และ ดุราคาสินค้า ทางอินเทอร์เน็ต
        4.ใช้เพื่อความบันเทิง เช่น เล่นเกมส์ ฟังเพลง
       5.ใช้เอินเทอรืเน็ตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
6.ยกตัวอย่างภัยจากอินเทอร์เน็ตที่มีต่อเยาชนไทย
***1.สื่อลามกผ่านอินเทอร์เน็ต
      2.การแชท สนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต
    3.การติดเกมส์ออนไลน์
    4.การกระทำที่ไม่เหมาะสมที่เรียกว่าเว็บแคมหรือโชว์สัดส่วนทางแคมฟร้อก
7.เวิลด์ไวด์เว็บ(“World Wide Web หรือ WWW หรือ W3) คืออะไร
***คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งข้อมูลขนาดยักษ์
ให้บริการทั้งแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ มีการเชื่อมโยงลักษณะคล้ายใยแมงมุม หรือเรียกกันว่า เครือข่ายใยแมงมุม
8.รุปแบบของFTPแบ่งได้กี่แบบอะไรบ้าง
***FTP แบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่
1.Download คือการคัดลอกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์อื่นมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
2.Upload คือการคัดลอกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
9.เว็บบราวเซอร์( Web Browser) หมายถึงอะไร
***คือ โปรแกรมที่ใช้เปิดเว็บเพจ มีหน้าที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลที่ต้องการมาแสดงที่หน้าจอของโปรแกรม
10.URL (Uniform Resouree Location) คืออะไร ยกตัวอย่างรูปแบบ URL
***คือการเข้าถึงข้อมูลใดๆในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจ หรือไฟล์ประเภทอื่นๆที่จะต้องรู้(Address)ของข้อมูลนั้น
ตัวอย่าง URL
1.www.thonburi.ac.th
2.www.sanook.com
3.www.workpoint.co.th

ตอนที่ 2
1.ไอพี่แอดเดรสในอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนข้อใด
ตอบ ค.เลขที่บ้าน
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ตรงกับข้อใด
ตอบ ข.เครื่องแม่ข่าย
3.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
ตอบ ข.ส่งพัสดุภัณฑ์
4.เวิลด์ไวด์เว็บเป็นแหล่งข้อมูลขนาดยักษ์จะพบข้อมูลประเภทใดบ้าง
ตอบ ง.ถูกหมดทุกข้อ
5.ชื่อที่อยู่ของ E-mail เรียกว่าอะไร
ตอบ ค.E-mail Address
6.FTP ย่อมาจากอะไร
ตอบ ง.File TransferProtocol
7.ข้อใดคือความหมายของ FTP
ตอบ  ค.การโอนย้ายข้อมูล
8.การคัดลองข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องผู้ใช้หมายถึงข้อใด
ตอบ ข.Download
9.การคัดลอกข้อมูลในเครื่องผู้ใช้ไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์หมายถึงข้อใด
ตอบ ก.Upload
10.ข้อใดหมายถึงการให้บริการแบบทางไกล
ตอบ ข.Remote
11.เว็บเพจหมายถึงข้อใด
ตอบ ข.ไฟล์1ไฟล์คือเว็บเพจ1หน้า
12.เว็บไซต์หมายถึงข้อใด
ตอบ ก.กลุ่มของเว็บเพจหลายหน้า
13.โฮมเพจ หมายถึงข้อใด
ตอบ  ค.เว็บเพจหน้าแรก
14.เว็บเซิร์ฟเวอร์ คือข้อใด
ตอบ ง.ทำหน้าที่เก็บเว็บไซต์
15.ข้อใดคือหน้าที่หลักของดปรแกรมเว็บบราวเซอร์
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น